Listayhtiöiden neuvottelukunta päivitti yhtiökokousten malliasiakirjoja

Listayhtiöiden neuvottelukunta on julkaissut päivitetyt malliasiakirjat yhtiökokouskutsuksi ja yhtiökokouspöytäkirjaksi. Päivityksessä on otettu huomioon kestävyysraportointidirektiivin kansallisesta täytäntöönpanosta aiheutuvat muutokset lainsäädäntöön (HE 20/2023 vp, L 1249-1262/2023) liittyen kestävyysraportoinnin varmentajan valintaan.

Päivitetyt malliasiakirjat ovat saatavilla materiaalipankista.

Kestävyysraportoinnin varmentajan valinta

Kestävyysraportointidirektiivin tavoitteena on nostaa kestävyysraportin merkitys yhtä korkeaksi kuin tilinpäätöksen. Jatkossa kestävyystiedot raportoidaan osana toimintakertomusta. Hallitus allekirjoittaa kestävyysraportin tilinpäätöksen tapaan. Kestävyysraportin laatimisvelvollisuutta sovelletaan tilikaudesta 2024 alkaen kirjanpitolaissa tarkoitettuihin suuryrityksiin ja suurkonsernien emoyrityksiin. Kestävyysraportin laatimisvelvollisuus asteittain lähes kaikkiin pörssiyhtiöihin tilikauteen 2026 mennessä (ks. tarkemmin kirjanpitolain siirtymäsäännös).

Kestävyysraportoinnin varmentaja varmentaa yrityksen kestävyysraportoinnin ja antaa varmennuskertomuksessaan lausunnon siitä, noudatetaanko kestävyysraportissa sen laatimista koskevia vaatimuksia. Varmennus kasvattaa raportin ulkoista luotettavuutta. Kestävyysraportointiin valmistautuessa on tärkeää tunnistaa varmennuksen vaikutukset yrityksen sisäisiin prosesseihin ja aikatauluihin. Kestävyysraportin varmennus eroaa tilinpäätöksen tarkastuksesta, sillä kyseessä on ns. rajoitetun varmuuden antava lausunto.

Kestävyysraportoinnin varmentajan valinta voi tulla ajankohtaiseksi jo seuraavalla eli kevään 2024 yhtiökokouskaudella. Yhtiön tilintarkastaja voi kuitenkin osakeyhtiölain siirtymäsäännöksen (L 1252/2023) nojalla varmentaa ensimmäiseltä tilikaudelta laadittavan kestävyysraportin, jos tällä on tarvittava pätevyys.

Kestävyysraportointivelvollisen yhtiön tulee tilintarkastuslain (TTL) 2 luvun 2 a §:n nojalla valita kestävyysraportointinsa varmentajaksi kestävyysraportointitarkastaja, jollei muualla laissa toisin säädetä. Varmennuksen voi tilintarkastuslain mukaan suorittaa joko tilintarkastaja, joka on tilintarkastuslain 6 luvun mukaisesti hyväksytty kestävyysraportointitarkastajaksi, tai kestävyystarkastusyhteisöksi rekisteröity tilintarkastusyhteisö.

Kestävyysraportointitarkastajalle on valittava sijaiseksi toinen kestävyysraportointitarkastaja. Jos kestävyystarkastusyhteisö valitaan kestävyysvarmentamiseen, sijaista ei tarvitse valita (TTL 2:3a). Jos kestävyysraportoinnin varmentajaksi on valittu kestävyystarkastusyhteisö, siihen sekä päävastuulliseen kestävyysraportointitarkastajaan ja tämän sijaiseen sovelletaan, mitä TTL 2:7:ssä säädetään tilintarkastusyhteisöstä ja päävastuullisesta tilintarkastajasta (TTL 2:7a).

Muutokset päivitettyihin malliasiakirjoihin

Yhtiökokouskutsun malli 2024 (muutosvertailu yhtiökokouskutsun malliin 2022)

pdf 340 kt

Yhtiökokouspöytäkirjan malli 2024 (muutosvertailu yhtiökokouspöytäkirjan malliin 2023)

pdf 301 kt