Lausuntopyyntö hallinnointikoodin muutosehdotuksista

Arvopaperimarkkinayhdistys ry on julkaissut ehdotuksensa päivitetyksi hallinnointikoodiksi. Uusi hallinnointikoodi korvaisi nykyisen vuonna 2020 voimaan tulleen hallinnointikoodin.

Hallinnointikoodia uudistetaan vireillä olevien sääntelyhankkeiden aikatauluista johtuen vaiheittain. Koodiuudistuksen ensimmäisessä vaiheessa päivitetään monimuotoisuutta koskevia hallinnointikoodin kirjauksia. Työryhmän toimeksiannon mukaan päivityksessä on määrä ottaa huomioon muun muassa pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä annettu direktiivi (ns. kiintiödirektiivi), naisten urakehityksen haasteita listayhtiöiden hallitus- ja johtoryhmätehtävissä käsitelleessä VN TEAS -selvityksessä esitetyt suositukset sekä hallinnointikoodin soveltamiskäytännössä havaitut kehittämistarpeet. Lisäksi koodin päivityksessä pyritään selkeyttämään hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden soveltamista osakkeenomistajien nimitystoimikuntien työskentelyssä. Työryhmä voi myös ehdottaa hallinnointikoodiin muita tarpeelliseksi katsomiaan vähäisiä muutoksia.

Hallinnointikoodiin ehdotetaan kiintiödirektiiviä vastaavasti suositusta naisten ja miesten tasapuolisesta edustuksesta hallituksessa sekä hallituksen sukupuolijakauman raportoimista vuosittain hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (CG-selvityksessä).

Itsesääntelyllä pyritään myös edistämään naisten ja miesten tasapuolista edustusta pörssiyhtiöiden johdossa hallitustasoa laajemmin edellyttämällä vuosittaista raportointia hallituksen valiokuntien, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan sekä johtoryhmän sukupuolijakaumasta. Nämä muutosehdotukset eivät ole kiintiödirektiivin edellyttämiä.

Hallinnointikoodiin ehdotettuja muutoksia on kuvattu tarkemmin lausuntopyynnössä.

Arvopaperimarkkinayhdistys pyytää sidosryhmiä esittämään lausuntonsa ehdotukseen viimeistään 5.2.2024. Yleisten koodiluonnosta koskevien kysymysten lisäksi pyydämme lausunnonantajien näkemyksiä lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin. Lausunnot ja mahdolliset muutosehdotukset koodiluonnokseen pyydetään toimittamaan sähköpostitse: info@cgfinland.fi.

Arvopaperimarkkinayhdistys järjestää aiheesta myös erillisen kuulemistilaisuuden maanantaina 15.1.2024 kello 14.30-16.00. Lisätietoja ja ilmoittautuminen kuulemistilaisuuteen.

Lausuntopyyntö

Lausuntopyyntö hallinnointikoodiin ehdotetuista muutoksista

pdf 630 kt

Luonnos hallinnointikoodiksi (muutosvertailu hallinnointikoodiin 2020)

pdf 767 kt