Arvopaperi­markkina­yhdistys

Tehtävät

Arvopaperimarkkinayhdistys on Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, Keskuskauppakamarin ja Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) perustama toimielin. Arvopaperimarkkinayhdistyksen päätehtävänä on hyvän arvopaperimarkkinatavan edistäminen ja määrittäminen. Hyvä arvopaperimarkkinatapa on tunnistettu lainsäädännössä, mutta sen yksityiskohtainen sisältö ei ole vakiintunut vaan se kehittyy arvopaperimarkkinoilla omaksuttujen hyvien käytäntöjen mukaan.

Arvopaperimarkkinayhdistyksen tehtävänä on niin ikään kehittää pörssiyhtiöiden itsesääntelyä arvopaperimarkkinalainsäädäntöön ja yhtiöoikeuteen liittyen. Yhdistys ylläpitää Hallinnointikoodia ja Ostotarjouskoodia sekä osallistuu muun itsesääntelyn kehittämiseen. Yhdistyksen lautakunnat antavat koodien soveltamista koskevia ohjeita ja tulkintaratkaisuja.

Arvopaperimarkkinayhdistyksen tavoitteena on itsesääntelyä kehittämällä varmistaa, että arvopaperimarkkinoilla toimivien yritysten toimintamallit ja pelisäännöt ovat riittävän yhdenmukaiset. Itsesääntelyllä voidaan mahdollistaa alan toimijoiden oma osallistuminen toimintatapojen kehittämiseen. Tehokas itsesääntely vähentää paineita lisääntyvään viranomaissääntelyyn. Yhdistyksen hallitus on hyväksynyt yhdistykselle itsesääntelyperiaatteet.

Toiminta

Arvopaperimarkkinayhdistys ylläpitää pörssiyhtiöille laadittua Hallinnointikoodia. Lisäksi Arvopaperimarkkinayhdistys ylläpitää julkisia ostotarjouksia ja sulautumisia koskevaa suositusta, Ostotarjouskoodia ja toimii arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 §:n mukaisena itsesääntelytoimielimenä.

Yhdistyksen asettamat lautakunnat, Markkinatapalautakunta ja Ostotarjouslautakunta, antavat Hallinnointikoodia ja Ostotarjouskoodia koskevia tulkintoja, soveltamisohjeita ja ratkaisusuosituksia. Lautakunnat voivat antaa näitä joko hakemuksesta tai omasta aloitteestaan.

Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuille on koottu myös muita pörssiyhtiöille suunnattuja ohjeita ja malliasiakirjoja. Yhdistys järjestää säännöllisesti keskustelutilaisuuksia toimintaansa liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Yhdistys osallistuu myös kansalliseen ja kansainväliseen yhteistoimintaan ja voi antaa lausuntoja tai tehdä aloitteita pörssiyhtiöiden sääntelystä vastaaville viranomaisille.

Arvopaperimarkkinayhdistyksen tehtävät on määritelty tarkemmin yhdistyksen säännöissä. Yhdistys ei hoida Arvopaperilautakunnalle kuuluvia asioita eikä Pörssin itsesääntelyyn piiriin kuuluvia asioita.

Lisätietoa

Arvopaperimarkkinayhdistyksen säännöt

pdf 108 kt