Ostotarjouskoodi

todo

Ostotarjouskoodi 2022

Arvopaperi­markkina­yhdistys ylläpitää Ostotarjouskoodia. Ostotarjouskoodin tarkoituksena on edistää hyvän arvopaperi­markkinatavan kehittymistä ja ohjata julkisissa ostotarjouksissa ja sulautumisissa noudatettavia menettelytapoja.

Ostotarjouskoodi 2022 suomeksi

pdf 652 kt

The Helsinki Takeover Code 2022 in English

pdf 558 kt

Kod för uppköpserbjudanden 2022 på svenska

pdf 633 kt

Ostotarjouslautakunnan ratkaisusuositukset ja soveltamisohjeet sekä vanhemmat ostotarjouskoodit löydät tämän sivun alaosasta.

Tietoa ostotarjouskoodista

Ostotarjouskoodin tavoitteena on yhdenmukaistaa julkisissa ostotarjouksissa ja sulautumisissa nouda­tettavia menettelytapoja Suomessa ja näin edistää näiden yritysjärjestelyjen osapuolten oikeussuojan toteutumista.

Ostotarjouskoodin tarkoitus on myös edistää hyvän arvopaperimarkkinatavan kehittymistä. Varsinaisten suositusten lisäksi ostotarjouskoodiin on koottu kattavasti sellaisia menettelytapoja ja parhaita käytäntöjä, joita voidaan yleisesti ottaen pitää oikeana ja kaikkien osapuolten kannalta kohtuullisena kauppatapana.

Ostotarjouskoodin noudattaminen perustuu osin arvopaperimarkkinalain säännöksiin sekä ns. noudata tai selitä –periaatteeseen. Tämä tarkoittaa, että mikäli ostotarjouksen osapuoli ei sitoudu noudattamaan ostotarjouskoodin suosituksia, tämä on perusteltava.

Ostotarjouskoodin viimeisin päivitys tuli voimaan 1.10.2022. Siinä Ostotarjouskoodin soveltamisala laajeni kattamaan myös monenkeskisessä kaupankäyntijärjestel­mässä tehtävät julkiset ostotarjoukset sekä sulautumiset, joissa sulautuvana yhtiönä on suomalainen osakeyhtiö, jonka osakkeet on otettu Suomessa kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai kohdeyhtiön hakemuksesta tai suostumuksella monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä.

Ostotarjouslautakunta tulkitsee voimassa olevaa Ostotarjoukoodia ja antaa sitä koskevia ratkaisusuosituksia sekä kannanottoja joko hakemuksesta tai omasta aloitteestaan.


Ratkaisusuosituksen pyytäminen

Ostotarjouslautakunta tulkitsee voimassa olevaa Ostotarjouskoodia ja antaa tulkintaa koskevia ratkaisusuosituksia joko hakemuksesta tai omasta aloitteestaan.

Ostotarjouslautakunnan sihteeri

Ville Kajala

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, Keskuskauppakamari

+358 50 376 1460


Soveltamisohjeet

Soveltamisohjeet ja kannanotot

Kysymyksiä ja vastauksia ostotarjouskoodin 2022 soveltamisesta (päivitetty 25.11.2022)

pdf 35 kt

Ratkaisusuositukset

Ostotarjouslautakunnan ja Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunnan ratkaisusuositukset

OTL 1/2023: Ostotarjouskoodin suosituksen 15 soveltaminen

pdf 218 kt

OTL 1/2022: Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 24 ja 25 §:n soveltaminen

pdf 237 kt

YKL 11.5.2009: Velvollisuus edistää tarjouksen toteutumista

pdf 103 kt

YKL 11.5.2009: Sulautumisvastikkeen laatu

pdf 93 kt

YKL 4.12.2007: Kasola Oyj:n ja John Nurminen Oy:n välinen järjestely

pdf 117 kt

Vanhemmat ostotarjouskoodit

Ostotarjouskoodit 2006–2014

Ostotarjouskoodi 2014

pdf 406 kt

Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunnan suositus 2006

pdf 578 kt

Painettuja hallinnointikoodeja voit tilata täältä.