Ratkaisusuosituksen pyytäminen

Ostotarjouslautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen julkisessa ostotarjouksessa tai pörssiyhtiötä koskevassa yritysjärjestelyssä suositeltavasta menettelytavasta. Ratkaisusuositusta voi pyytää järjestelyn osapuoli, asianajaja tai muu neuvonantaja, viranomainen tai muu lautakunnan kannanottoa tarvitseva taho.

Ostotarjouslautakunta käsittelee asioita, jotka koskevat ostotarjouskoodin tulkintaa, hyvän arvopaperimarkkinatavan mukaista menettelyä julkisissa ostotarjouksissa ja pörssiyhtiöitä koskevissa yritysjärjestelyissä sekä muita yksittäisiä julkisiin ostotarjouksiin tai pörssiyhtiöitä koskeviin yritysjärjestelyihin liittyviä kysymyksiä.

Ennakkokeskustelut

Hakija voi halutessaan käydä ostotarjouslautakunnan kanssa keskustelua mahdollisen kirjallisen hakemuksensa sisällöstä. Näiden ennakkokeskustelujen tarkoituksena on tulevassa hakemuksessa lautakunnalle esitettävän kysymyksen täsmentäminen. Yleensä keskusteluihin osallistuvat lautakunnan puolelta sihteeri ja/tai puheenjohtaja, mutta puheenjohtajan päätöksellä keskusteluihin voi osallistua myös muita lautakunnan jäseniä.

Ennakkokeskustelut ovat mahdollisia käsittelymaksun suorittamisen jälkeen ja niistä peritään erillinen maksu. Ennen hakemuksen saapumista käytävät keskustelut eivät sido lautakuntaa kirjallista hakemusta käsiteltäessä.

Hakemus

Ostotarjouslautakunnan ratkaisusuositusta pyydetään hakemuksella. Hakijan on toimitettava hakemus lausunnon saamiseksi liitteineen ostotarjouslautakunnalle sähköpostilla. Lautakunta suosittelee, että hakija on ennen hakemuksen toimittamista yhteydessä lautakunnan sihteeriin.

Hakemukseen tulee sisältyä:

  • hakijan ja/tai hakijan asiamiehen nimi ja yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
  • valtakirja, jos hakemuksen tekee hakijan muu asiamies kuin asianajaja
  • asian taustan kuvaus tarpeellisessa laajuudessa
  • lautakunnalle esitettävä kysymys ja riittävät tiedot sen ratkaisemiseksi
  • tieto kohdeyhtiön koosta asian käsittelystä perittävien maksujen määrittämiseksi
  • tieto siitä, miltä osin ja millä perusteella hakija katsoo hakemuksessa esitettyjen tietojen olevan salassa pidettäviä tai sisäpiirintietoa
  • muut lautakunnan erikseen pyytämät tai asian käsittelyä varten tarpeelliset tiedot

Lautakunnalle esitettävän kysymyksen tulee olla selkeästi yksilöity ja riittävästi rajattu. Esitetyn kysymyksen laajuus vaikuttaa hakijalta lausunnosta perittävään maksuun. Tarvittaessa hakijaa voidaan pyytää täydentämään tai täsmentämään hakemustaan tai lautakunta voi rajata sille esitettyä kysymystä asian käsittelyn yhteydessä.

Asian suullinen esittely

Hakija voi pyytää ostotarjouslautakunnalta mahdollisuutta esitellä asiaansa suullisesti lautakunnalle.

Käsittelyaika

Hakemusasiat käsitellään ostotarjouslautakunnassa ilman aiheetonta viivytystä. Käsittelyaika vaihtelee tapauskohtaisesti. Käsittelyn kestoon vaikuttavat muun muassa lautakunnalle esitetyn kysymyksen laajuus, toimitetun aineiston määrä sekä mahdolliset täydennys- ja täsmennyskehotukset ja kuulemiset. Hakijan on hyvä ottaa huomioon, että hakemuksen käsittelyä ei aloiteta ennen kuin hakija on maksanut käsittelymaksun.

Hakija voi tiedustella vireillä olevan hakemuksensa käsittelyvaihetta lautakunnan sihteeriltä.

Ilmoitusvelvollisuus

Jos hakija on ilmoittanut hakemuksen sisältävän salassa pidettäviä tietoja tai sisäpiirintietoa ja tieto lakkaa hakemuksen käsittelyn aikana tai sen jälkeen olemasta salassa pidettävää tai sisäpiirintietoa, hakijan on ilmoitettava tästä lautakunnalle.

Neuvonta ja lisätiedot

Hakemuksen tekemistä ja muuta lautakunnan toimintaa koskevat kysymykset voi esittää lautakunnan sihteerille. Hakemuksen tekemistä koskeva yleinen neuvonta, johon ei liity luottamuksellisen tiedon tai sisäpiirintiedon käsittelyä taikka muita suoritteita, on maksutonta.

Lisätietoja

Ville Kajala

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, Keskuskauppakamari

+358 50 376 1460

Liitteet

Ostotarjouslautakunnan työjärjestys

pdf 129 kt