Begäran om beslutsrekommendation

Nämnden för uppköpserbjudanden kan ge beslutsrekommendationer om det rekommenderade tillvägagångssättet i ett offentligt uppköpserbjudande eller ett företagsarrangemang som gäller ett börsbolag. En beslutsrekommendation kan begäras av en part i arrangemanget, en advokat eller annan rådgivare, en myndighet eller en annan aktör som behöver ett ställningstagande av nämnden.

Nämnden för uppköpserbjudanden behandlar ärenden som gäller tolkningen av koden för uppköpserbjudanden, förfaranden enligt god värdepappersmarknadssed vid offentliga uppköpserbjudanden och företagsarrangemang som gäller börsbolag samt andra enskilda frågor relaterade till offentliga uppköpserbjudanden eller företagsarrangemang som gäller börsbolag.

Preliminära samtal

Sökanden har möjlighet att föra ett samtal med nämnden för uppköpserbjudanden om innehållet i en eventuell skriftlig ansökan. Syftet med dessa preliminära samtal är att precisera den fråga som ska framföras i en framtida ansökan till nämnden. Vanligen deltar nämndens sekreterare och/eller ordförande i samtalet, men genom beslut av ordföranden kan även andra medlemmar i nämnden delta i samtalet.

Det är möjligt att föra ett preliminärt samtal efter att handläggningsavgiften betalats och en separat avgift tas därtill ut för ett sådant samtal. Samtal som förs före ansökan inkommit är inte bindande för nämnden när den skriftliga ansökan behandlas.

Ansökan

En beslutsrekommendation av nämnden för uppköpserbjudanden ska begäras med en ansökan. Sökanden ska skicka en ansökan om utlåtande jämte bilagor till nämnden för uppköpserbjudanden per e-post. Nämnden rekommenderar att sökanden kontaktar nämndens sekreterare innan ansökan lämnas in.

Ansökan ska inkludera:

  • sökandens och/eller sökandens ombuds namn och kontaktuppgifter (postadress, telefonnummer och e-postadress)
  • fullmakt, om ansökan görs av ett annat ombud för sökanden än en advokat
  • en beskrivning av bakgrunden till ärendet i nödvändig omfattning
  • den fråga som framförs till nämnden och tillräcklig information för att avgöra den
  • information om målbolagets storlek för att fastställa de avgifter som tas ut för behandlingen av ärendet
  • information om till vilka delar och på vilka grunder sökanden anser att den information som angetts i ansökan är sekretessbelagd information eller insiderinformation
  • annan nödvändig information som nämnden särskilt begärt eller som är nödvändig för behandlingen av ärendet

Den fråga som framförs till nämnden ska vara tydligt specificerad och tillräckligt avgränsad. Omfattningen på den fråga som framförs påverkar den avgift som tas ut för utlåtandet hos sökanden. Vid behov kan nämnden be sökanden att komplettera eller precisera sin ansökan eller att avgränsa de frågor som framförs till nämnden i samband med behandlingen.

Muntlig presentation av ärendet

Sökanden kan be nämnden för uppköpserbjudanden om att få presentera ärendet muntligen för nämnden.

Behandlingstid

Ansökningsärenden behandlas av nämnden för uppköpserbjudanden utan ogrundat dröjsmål. Behandlingstiden varierar från fall till fall. Längden på behandlingen påverkas bl.a. av omfattningen på den fråga som framförts till nämnden, mängden material som lämnats in samt eventuella uppmaningar om komplettering och precisering samt höranden. Det är viktigt att sökanden observerar att behandlingen av en ansökan inte inleds förrän sökanden betalat handläggningsavgiften.

Sökanden kan göra förfrågningar om behandlingsfasen för en anhängig ansökan till nämndens sekreterare.

Anmälningsskyldighet

Om sökanden uppgett att ansökan innehåller sekretessbelagd information eller insiderinformation och denna upphör att vara sekretessbelagd information eller insiderinformation under behandlingen eller därefter, ska sökanden anmäla detta till nämnden.

Rådgivning och ytterligare information

Frågor som gäller upprättandet av ansökan och nämndens verksamhet i allmänhet kan framföras till nämndens sekreterare. Sekretariatets allmänna rådgivning om ansökningen är avgiftsfri, men den omfattar inte behandling av konfidentiell information eller insiderinformation eller andra prestationer.

Mer information

Ville Kajala

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, Keskuskauppakamari

+358 50 376 1460

Bilagor

Arbetsordning för nämnden för uppköpserbjudanden

pdf 129 KB