Värdepappersmarknadsföreningen

Uppgifter

Värdepappersmarknadsföreningen är ett organ som inrättats av Finlands Näringsliv, Centralandelskammaren och Nasdaq Helsinki Oy (Helsingforsbörsen). Värdepappersmarknadsföreningens huvuduppgift är att främja och definiera god värdepappersmarknadssed. God värdepappersmarknadssed finns identifierad i lagstiftningen, men dess detaljerade innehåll är inte etablerat utan utvecklas enligt god praxis som antagits på värdepappersmarknaden.

Värdepappersmarknadsföreningen har också till uppgift att utveckla börsbolagens självreglering i anslutning till värdepappersmarknadslagstiftningen och bolagsrätten. Föreningen administrerar Finsk kod för bolagsstyrning och Kod för uppköpserbjudanden samt deltar i utvecklingen av annan självreglering. Föreningens nämnder ger anvisningar och tolkningsavgöranden om tillämpningen av koderna.

Värdepappersmarknadsföreningen har som mål att genom att utveckla självregleringen säkerställa att verksamhetsmodellerna och spelreglerna för företag verksamma på värdepappersmarknaden är tillräckligt enhetliga. Självreglering kan göra det möjligt för aktörerna inom branschen att själva delta i utvecklingen av verksamhetssätt. En effektiv självreglering minskar trycket på ökad myndighetsreglering. Föreningens styrelse har godkänt självregleringsprinciperna för föreningen.

Verksamhet

Värdepappersmarknadsföreningen administrerar Koden för bolagsstyrning för börsnoterade bolag. Dessutom administrerar Värdepappersmarknadsföreningen rekommendationen om offentliga uppköpserbjudanden och fusioner, Kod för uppköpserbjudanden, och fungerar som självregleringsorgan i enlighet med 11 kap. 28 § i värdepappersmarknadslagen.

De nämnder som föreningen inrättat, Nämnden för marknadssed och Nämnden för uppköpserbjudanden, ger tolkningar, tillämpningsanvisningar och beslutsrekommendationer gällande Finsk kod för bolagsstyrning och Koden för uppköpserbjudanden. Nämnderna kan ge dessa antingen på ansökan eller på eget initiativ.

På Värdepappersmarknadsföreningens webbplats finns även andra anvisningar och malldokument för börsnoterade bolag. Föreningen ordnar regelbundet diskussionstillfällen om aktuella frågor relaterade till föreningens verksamhet. Föreningen deltar också i nationellt och internationellt samarbete och kan ge yttranden eller lägga fram initiativ till de myndigheter som ansvarar för regleringen av börsnoterade bolag.

Värdepappersmarknadsföreningens uppgifter definieras närmare i föreningens stadgar. Föreningen sköter inte ärenden som hör till Värdepappersnämnden eller ärenden som omfattas av självreglering på Börsen.

Mer information

Värdepappersmarknadsföreningens stadgar

pdf 108 KB