Kod för uppköpserbjudanden

todo

Kod för uppköpserbjudanden 2022

Värdepappersmarknadsföreningen administrerar Koden för uppköpserbjudanden. Syftet med koden för uppköpserbjudanden är att främja utvecklingen av god värdepappersmarknadssed och att styra de förfaranden som ska följas vid offentliga uppköpserbjudanden och fusioner.

Kod för uppköpserbjudanden 2022 på svenska

pdf 633 KB

Ostotarjouskoodi 2022 suomeksi

pdf 652 KB

The Helsinki Takeover Code 2022 in English

pdf 558 KB

Beslutsrekommendationer och tillämpningsanvisningar av nämnden för uppköpserbjudanden samt äldre koder för uppköpserbjudanden finns nertill på denna sida.

Om koden för uppköpserbjudanden

Målet med koden för uppköpserbjudanden är att förenhetliga de förfaranden som ska följas vid offentliga uppköpserbjudanden och fusioner i Finland och på så sätt främja tillgodoseendet av rättsskyddet för parterna i dessa företagsarrangemang.

Syftet med koden för uppköpserbjudanden är också att främja utvecklingen av god värdepappersmarknadssed. Utöver de egentliga rekommendationerna innehåller koden för uppköpserbjudanden en omfattande sammanställning över sådana förfaranden och sådan god praxis som allmänt taget kan anses vara korrekta och utgöra rimlig handelssed för alla parter.

Iakttagandet av koden för uppköpserbjudanden grundar sig delvis på bestämmelserna i värdepappersmarknadslagen och den s.k. “följ eller förklara”-principen. Detta innebär att om en part i ett uppköpserbjudande inte åtar sig att följa rekommendationerna i koden för uppköpserbjudanden, måste detta motiveras.

Den senaste uppdateringen av koden för uppköpserbjudanden trädde i kraft 1.10.2022. I koden utvidgades tillämpningsområdet för koden för uppköpserbjudanden till att omfatta offentliga uppköpserbjudanden på en multilateral handelsplattform och fusioner i vilka det överlåtande bolaget är ett finländskt aktiebolag vars aktier handlas i Finland på en reglerad marknad eller, på målbolagets ansökan eller med målbolagets samtycke, på en multilateral handelsplattform.

Nämnden för uppköpserbjudanden tolkar den gällande koden för uppköpserbjudanden och ger beslutsrekommendationer och ställningstaganden på ansökan eller på eget initiativ.


Begäran om beslutsrekommendation

Nämnden för uppköpserbjudanden tolkar den gällande koden för uppköpserbjudanden och ger beslutsrekommendationer gällande tolkningen antingen på ansökan eller på eget initiativ.

Sekreterare för nämnden för uppköpserbjudanden

Ville Kajala

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, Keskuskauppakamari

+358 50 376 1460


Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar och ställningstaganden

Frågor och svar om tillämpningen av koden för uppköpserbjudanden 2022 (uppdaterad 25.11.2022)

pdf 35 KB

Beslutsrekommendationer

Beslutsrekommendationer av nämnden för uppköpserbjudanden och Centralhandelskammarens nämnd för företagsförvärv

NFU 1/2023: Tillämpning av rekommendation 15 i koden för uppköpserbjudanden

pdf 218 KB

NFU 1/2022: Tillämpning av 11 kap. 24 och 25 § i värdepappersmarknadslagen

pdf 237 KB

NFF 11.5.2009: Skyldighet att främja genomförandet av ett erbjudande

pdf 103 KB

NFF 11.5.2009: Kvaliteten på fusionsvederlaget

pdf 93 KB

NFF 4.12.2007: Arrangemang mellan Kasola Oyj och John Nurminen Oy

pdf 117 KB

Äldre koder för uppköpserbjudanden

Koder för uppköpserbjudanden 2006–2014

Kod för uppköpserbjudanden 2014

pdf 406 KB

Rekommendation av Centralhandelskammarens nämnd för företagsförvärv 2006

pdf 578 KB

Tryckta koder för bolagsstyrning kan beställas här.