Hallinnointikoodin päivittäminen alkaa

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallitus on päättänyt käynnistää hallinnointikoodin päivittämisen. Hallinnointikoodia on vireillä olevien sääntelyhankkeiden aikataulusta johtuen tarkoitus uudistaa vaiheittain.

Ensimmäisessä vaiheessa päivitetään hallinnointikoodin monimuotoisuutta koskevia kirjauksia. Koodipäivityksessä otetaan huomioon muun muassa pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolikiintiöitä koskeva direktiivi, naisten urakehityksen haasteita listayhtiöiden hallitus- ja johtoryhmätehtävissä käsitelleen VN TEAS -selvityksen suositukset sekä hallinnointikoodin soveltamiskäytännössä havaitut kehittämistarpeet. Lisäksi koodipäivityksessä pyritään selkeyttämään hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden soveltamista osakkeenomistajien nimitystoimikuntiin. Työryhmä voi ehdottaa hallinnointikoodiin myös muita tarpeelliseksi katsottuja vähäisiä muutoksia.

Koodin ensimmäisen vaiheen päivitys valmistellaan yhdistyksen sihteeristön jäsenistä koostuvassa työryhmässä. Työryhmä kuulee valmistelun aikana eri osapuolia. Päivitetty hallinnointikoodi on tarkoitus julkaista alkuvuodesta 2024. Koodin muutosehdotuksista järjestetään lausuntokierros arviolta loppuvuodesta 2023.

Hallinnointikoodin päivittämisen toisessa vaiheessa on tarkoitus keskittyä kestävyysnäkökohtiin liittyviin hallinnointikoodin kirjauksiin. Tätä koskevasta toimeksiannosta, työryhmästä ja aikataulusta päätetään myöhemmin erikseen. Toisen vaiheen päivitystyön arvioidaan alkavan vuoden 2024 aikana.