Lausuntopyyntö ostotarjouskoodin muutosehdotuksista

Arvopaperimarkkinayhdistys ry on julkaissut ehdotuksensa päivitetyksi ostotarjouskoodiksi. Uusi ostotarjouskoodi korvaisi nykyisen vuonna 2014 voimaan tulleen ostotarjouskoodin.

Ostotarjouskoodin suosituksia ja suositusten perusteluja ehdotetaan päivitettäväksi lainsäädännön muutosten sekä koodin soveltamiskäytännössä havaittujen muutostarpeiden johdosta. Lisäksi ostotarjouskoodin soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi sulautumisiin.

Ostotarjouskoodia ehdotetaan sovellettavaksi myös monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä (MTF, esim. First North Finland) tehtäviin julkisiin ostotarjouksiin ja sulautumisiin. Ostotarjouskoodiin ehdotetaan lisäksi itsesääntelyä, jolla monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tehtävien julkisten ostotarjousten prosessia ja läpinäkyvyyttä sekä kohdeyhtiön osakkeenomistajien suojaa saatettaisiin lähemmäksi pörssiyhtiöistä tehtäviä ostotarjouksia. Ostotarjouskoodiin ehdotetaan myös itsesääntelyä tarjousvelvollisuudesta monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä.

Ostotarjouskoodiin ehdotettuja muutoksia on kuvattu tarkemmin lausuntopyynnössä.

Arvopaperimarkkinayhdistys pyytää pörssiyhtiöitä ja FN-yhtiöitä, neuvonantajia sekä muita sidosryhmiä esittämään lausuntonsa ehdotukseen viimeistään 14.1.2022 mennessä. Yleisten koodiluonnosta koskevien kommenttien lisäksi pyydämme lausunnonantajien näkemyksiä lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin sulautumisia koskevista suosituksista sekä MTF-ostotarjouksia ja -tarjousvelvollisuutta koskevista suosituksista. Lausunnot ja mahdolliset muutosehdotukset koodiluonnokseen pyydetään toimittamaan sähköpostitse: info@cgfinland.fi.

Arvopaperimarkkinayhdistys järjestää aiheesta myös erillisen kuulemistilaisuuden tiistaina 14.12.2021 klo 14-16.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen kuulemistilaisuuteen

 

Lausuntopyyntö
Luonnos ostotarjouskoodiksi
Muutosvertailu voimassa olevaan ostotarjouskoodiin