Vi främjar god värdepappersmarknadssed och utvecklar styrningen av börsbolag

Värdepappersmarknadsföreningens huvuduppgift är att främja och definiera god värdepappersmarknadssed. Vi utvecklar börsbolagens självreglering i anslutning till bolagsrätt och värdepappersmarknadslagstiftning.

Vi administrerar Finsk kod för bolagsstyrning och Kod för uppköpserbjudanden samt deltar i utvecklingen av annan självreglering. Våra nämnder ger anvisningar, tolkningar och beslutsrekommendationer om tillämpningen av koderna.

Finsk kod för bolagsstyrning

Koden för bolagsstyrning består av rekommendationer för bolagsstyrning och rapportering för börsbolag. Rekommendationerna kompletterar lagstiftningen om börsbolag.

Kod för uppköpserbjudanden

Syftet med koden för uppköpserbjudanden är att främja utvecklingen av god värdepappersmarknadssed och att styra de förfaranden som ska följas vid offentliga uppköpserbjudanden och fusioner.

Anvisningar och malldokument

Materialbanken innehåller anvisningar och malldokument för börsbolag. Syftet med dem är att underlätta och förenhetliga börsbolagens förvaltning och rapportering.