Finsk kod för bolagsstyrning

todo

Finsk kod för bolagsstyrning 2020

Värdepappersmarknadsföreningen administrerar koden för bolagsstyrning för börsnoterade bolag. Koden för bolagsstyrning består av rekommendationer för bolagsstyrning och rapportering för börsbolag. Rekommendationerna kompletterar lagstiftningen om börsbolag.

Finsk kod för bolagsstyrning 2020 på svenska

pdf 525 KB

Hallinnointikoodi 2020 suomeksi

pdf 496 KB

Corporate Governance Code 2020 in English

pdf 515 KB

Tillämpningsanvisningar för koden för bolagsstyrning, ställningstaganden och beslutsrekommendationer av nämnden för marknadssed samt äldre koder för bolagsstyrning finns nertill på denna sida.

Om Finsk kod för bolagsstyrning

Finsk kod för bolagsstyrning är en samling rekommendationer om god bolagsstyrning som utarbetats för börsbolag. Rekommendationerna i koden för bolagsstyrning kompletterar de skyldigheter som följer av lagstiftningen. Syftet med koden för bolagsstyrning är att upprätthålla och främja en hög kvalitet och internationell jämförbarhet i finländska börsbolags praxis för bolagsstyrning. God bolagsstyrning stöder finländska börsbolags värdeutveckling och attraktionskraft som placeringsobjekt.

Syftet med koden för bolagsstyrning är att förenhetliga börsbolagens verksamhetssätt och att främja transparens i fråga om bolagsstyrning och ersättningar. Ur aktieägarnas och investerarnas perspektiv ökar koden för bolagsstyrning transparensen i bolagsstyrningen samt möjligheterna för aktieägare och investerare att bedöma enskilda företags tillvägagångssätt. Med hjälp av koden för bolagsstyrning kan även investerare bilda sig en allmän uppfattning om acceptabel praxis för bolagsstyrning i finländska börsbolag.

Finlands första rekommendation om bolagsstyrning i börsbolag gavs år 1997 av Centralhandelskammaren och Industrins och arbetsgivarnas centralförbund (numera Finlands Näringsliv). År 2003 gav samma aktörer tillsammans med Hex Abp (numera Nasdaq Helsinki Oy) en rekommendation om bolagsstyrningssystem (Corporate Governance) i börsbolag. Ansvaret för att administrera koden för bolagsstyrning övergick på Värdepappersmarknadsföreningen när den bildades år 2006. Sedan dess har koden för bolagsstyrning reviderats åren 2008, 2010, 2015 och 2019. Den gällande Finska koden för bolagsstyrning trädde i kraft 1.1.2020.

Värdepappersmarknadsmarknadsföreningens nämnd för marknadssed tolkar den gällande Finska koden för bolagsstyrning och ger beslutsrekommendationer och ställningstaganden gällande den på ansökan eller på eget initiativ. Koden för bolagsstyrning ingår som en del av regleringen i Nasdaq Helsinki Oy. Vid tolkningen av koden för bolagsstyrning ska nämnden för marknadssed vid behov samråda med Nasdaq Helsinki Oy för att möjliggöra dess tillsynsarbete.


Begäran om beslutsrekommendation

Nämnden för marknadssed tolkar den gällande Finska koden för bolagsstyrning och ger beslutsrekommendationer gällande tolkningen av den på eget initiativ eller på ansökan. Börsbolag som har gått med som stödmedlemmar eller deras ombud kan begära en beslutsrekommendation av nämnden för marknadssed avgiftsfritt. Beslutsrekommendationen ska begäras skriftligen. Ytterligare information om begäran om beslutsrekommendation ges av nämndens sekreterare.

Sekretariat för nämnden för marknadssed

Ville Kajala

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, Keskuskauppakamari

+358 50 376 1460

Tapani Manninen

Tapani Manninen

Associate General Counsel, Nasdaq Helsinki Oy

+358 9 6166 7210


Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar och ställningstaganden

Kompletterande ställningstagande till Finsk kod för bolagsstyrning om valförfarandet för styrelseledamöter

pdf 96 KB

Frågor och svar om tillämpningen av Finsk kod för bolagsstyrning 2020 (uppdaterad 16.11.2020)

pdf 157 KB

Beslutsrekommendationer

Beslutsrekommendationer av nämnden för marknadssed

11.6.2019 – Ställningstagande till tolkning av rekommendation 10 i Finsk kod för bolagsstyrning (2015) (styrelseledamöternas oberoende).

pdf 80 KB

18.2.2015 – Ställningstagande till tolkning av rekommendationerna 45, 46 och 47 i Finsk kod för bolagsstyrning (2010) (ersättning till verkställande direktören och information om ersättningar).

pdf 65 KB

23.1.2015 – Ställningstagande till tolkning av rekommendation 15 i Finsk kod för bolagsstyrning (2010) – bedömning av en styrelseledamots oberoende i en situation där en styrelseledamot har fungerat som tillförordnad verkställande direktör.

pdf 66 KB

12.11.2014 – Utlåtande om betalning av överlåtelseskatt och god värdepappersmarknadssed i samband med aktieutdelning.

pdf 119 KB

Äldre koder för bolagsstyrning

Finsk kod för bolagsstyrning 2015

Finsk kod för bolagsstyrning 2015 på svenska

pdf 422 KB

Hallinnointikoodi 2015 suomeksi

pdf 398 KB

Corporate Governance Code 2015 in English

pdf 362 KB

Hallinnointikoodi 1997–2010 suomeksi

Finsk kod för bolagsstyrning 2010

pdf 1 MB

Finsk kod för bolagsstyrning 2008

pdf 604 KB

Finsk kod för bolagsstyrning 2003

pdf 271 KB

Finsk kod för bolagsstyrning 1997

pdf 2 MB

Tryckta koder för uppköpserbjudanden kan beställas här.