Avgifter

Sökanden är skyldig att betala de avgifter som nämnden för uppköpserbjudanden fastställt och kostnaderna för behandlingen enligt fakturan, såvida det inte är frågan om ett ärende som ska behandlas avgiftsfritt. Värdepappersmarknadsföreningens styrelse beslutar om avgiftsgrunderna.

Handläggningsavgift

En handläggningsavgift ska betalas till nämnden då ett ärende tas upp för behandling. Handläggningsavgiften är 1 000 euro. Handläggningsavgiften täcker kostnaderna för inledande av behandlingen av ärendet. Handläggningsavgiften återbetalas inte även om sökanden inte lämnar in en ansökan eller senare återkallar sin ansökan. En handläggningsavgift tas inte ut för ärenden som ska behandlas avgiftsfritt.

I handläggningsavgiften ingår högst ett preliminärt samtal på högst en timme om innehållet i en eventuell skriftlig ansökan med sekreteraren, ordföranden eller en medlem.

Avgift för utlåtande

En avgift för utlåtande tas ut hos sökanden för en beslutsrekommendation och dess belopp fastställs av nämnden för uppköpserbjudanden. Avgiften för utlåtande faktureras efter att ärendet har behandlats. Avgiften för utlåtande fastställs enligt målbolagets storlek och omfattningen på ärendet enligt följande:

MålbolagBegränsatVanligtOmfattande
Litet bolag2 000 €5 000 €15 000 €
Medelstort bolag3 000 €7 500 €20 000 €
Stort bolag4 000 € 10 000 €25 000 €

Undantag från avgiften för utlåtande får göras genom beslut av nämnden. Det måste finnas en särskild och grundad anledning till undantaget.

Muntlig presentation av ärendet

Sökanden har möjlighet att be nämnden för uppköpserbjudanden om att få presentera ärendet muntligen för nämnden. En eventuell muntlig presentation beaktas vid fastställandet av beloppet på avgiften för utlåtande.

Avgiftsfria prestationer

Följande prestationer är avgiftsfria:

  • Svar av sekretariatet på förfrågningar om den verksamhet som bedrivs av nämnden för uppköpserbjudanden.
  • Sekretariatets allmänna rådgivning om ansökningen, vilken inte omfattar behandling av konfidentiell information eller insiderinformation eller andra prestationer.
  • Behandling av begäran om utlåtande om lagstiftning eller annan reglering som är under beredning.
  • Övriga ärenden som nämnden för uppköpserbjudanden beslutar att behandla avgiftsfritt.

Kostnader

Ovan nämnda avgifter täcker de kostnader som vanligen uppkommer för nämnden för uppköpserbjudanden för att bereda ett ärende. Sökanden ska betala de kostnader som överskrider de sedvanliga kostnaderna för beredning av ärendet enligt fakturan. Sådana kostnader kan uppkomma t.ex. för registerutdrag, dokumentbeställningar, översättningar eller kompletterings-, preciserings- eller betalningsuppmaningar. Kostnaderna för behandlingen av ärendet faktureras efter att ärendet har behandlats.

Fakturering och betalning av avgifter

En handläggningsavgift ska betalas till nämnden då ett ärende tas upp för behandling. Avgiften för utlåtande och kostnaderna för behandlingen av ärendet faktureras i allmänhet efter att behandlingen av ärendet avslutats eller så snabbt som möjligt därefter.

Sökanden kan begära en faktura för att betala handläggningsavgiften av sekretariatet för nämnden. I detta fall betalas avgiften enligt den faktura som skickats. Sökanden kan också betala behandlingsavgiften på förhand utan faktura, till exempel för att påskynda behandlingen av ärendet.

Information för betalning av handläggningsavgiften:

Betalningsmottagare: Värdepappersmarknadsföreningen rf
Kontonummer: FI08 1745 3000 0297 87 (NDEAFIHH)
Meddelande: Handläggningsavgift för nämnden för uppköpserbjudanden

Handläggningsavgiften ska betalas i en enda rat på detta konto. Inga uppgifter om fallet eller dess parter ska anges i meddelandefältet. Inget referensnummer ska heller anges i betalningen.

Mer information

Ville Kajala

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, Keskuskauppakamari

+358 50 376 1460