Materialbank

Delegationen för finska börsbolag har utarbetat riktlinjer och malldokument för börsbolags bolagsstämmor.

Syftet med riktlinjerna är att förenhetliga praxis vid beredningen av finländska börsbolags bolagsstämmor och på platsen för bolagsstämman samt att främja ett smidigt och effektivt utövande av aktieägarnas rättigheter, samtidigt som man beaktar de krav på effektivitet och skyndsamhet som god mötessed förutsätter.

Syftet med mallarna för kallelse till bolagsstämma och protokoll för bolagsstämma är att etablera och förenhetliga marknadspraxis för börsbolags bolagsstämmor. Detta förbättrar aktieägarnas tillgång till information om bolagsstämmor, främjar aktieägarnas deltagande i bolagsstämmor för både inhemska och internationella investerare och ökar efter stämman aktieägarnas förståelse för behandlingen av de ärenden som nämns i kallelsen till bolagsstämman på den ordinarie bolagsstämman.

Syftet med modellklausulerna för bolagsordningar är att förenhetliga marknadspraxis när det gäller aktiebolagslagens bestämmelser om distans- och hybridbolagsstämmor som trädde i kraft 2022. Syftet med Abstain Vote-anvisningen är i sin tur att öka förståelsen hos särskilt utländska aktieägare om behandlingen av s.k. abstain-röster vid finska bolagsstämmor.

Riktlinjerna och malldokumenten garanterar inte i sig att bolagsstämman uppfyller bestämmelserna i lagen, bolagsordningen och andra tillämpliga föreskrifter. Varje bolag ansvarar för sina egna förfaranden vid bolagsstämman och för att de överensstämmer med lagen, bolagsordningen och andra föreskrifter.

Läs mer

Praxis på bolagsstämma

Bestämmelser om bolagsstämmor på lagnivå ingår bland annat i aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen och lagen om värdeandelssystemet. Dessutom innehåller koden för bolagsstyrning rekommendationer om börsbolags bolagsstämmor. De förfaranden som ska följas på bolagsstämman är inte till alla delar definierade i föreskrifterna, utan överlåts till stor utsträckning till bolagsstämman och deras ordförande.

Börsbolagens bolagsstämmor skiljer sig från varandra bland annat i fråga om bolagets storlek, antalet aktieägare, aktieägarstrukturen och arten av bolagets verksamhet. Även om det därför är motiverat att förfarandena kan skilja sig mellan olika bolag, är ett förenhetligande av förfarandena motiverat i vissa avseenden.

Uppförandekoden har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av representanter för börsbolag, kontoförvaltarsammanslutningar och leverantörer av tjänster för bolagsstämmor samt personer verksamma som ordförande för bolagsstämmor.

Mall för kallelse till bolagstämma

Mallen för kallelse till bolagsstämma beaktar kraven för börsbolag i aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen och koden för bolagsstyrning. För att främja enhetlig praxis är det ofta motiverat att i tillämpliga delar följa kallelsemallen vid kallelser till bolagsstämmor för bolag som handlas på First North Finland.

Mallarna har utarbetats separat för varje mötesmetod som möjliggörs i aktiebolagslagen:

  • en traditionell bolagsstämma där aktieägarna utövar sin beslutanderätt på platsen för stämman (ABL 5:16.1),
  • s.k. hybridstämma där aktieägarna under stämman kan delta och utöva sin beslutanderätt fullt ut både på platsen för stämman och genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel (ABL 5:16.2) och
  • ett distansmöte som hålls helt utan en fysisk stämmoplats, där aktieägarna utövar sin beslutanderätt fullt ut och i realtid genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel (ABL 5:16.3).

För varje mall har man även beaktat möjligheten för bolag att erbjuda sina aktieägare ytterligare möjligheter att delta i förväg eller under stämman i enlighet med ABL 5:16.4. När det gäller en traditionell bolagsstämma har man även beaktat möjligheten för bolag att arrangera en webbsändning av bolagsstämman utan möjlighet till omröstning på distans under stämman.

Mallen för kallelse till bolagsstämma har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av representanter för börsbolag, kontoförvaltare och leverantörer av tjänster för bolagsstämmor samt personer verksamma som ordförande för bolagsstämmor.

Protokollmall för bolagsstämma

I protokollmallen beaktas kraven på börsbolag i aktiebolagslagen och i koden för bolagsstyrning samt i fråga om ägare till förvaltarregistrerade aktier de anvisningar som normalt ges. För att främja enhetlig praxis är det ofta motiverat att i tillämpliga delar följa protokollmallen för protokoll för bolagsstämmor i bolag som handlas på First North Finland.

Protokollmallen har utarbetats för ordinarie bolagsstämmor, men den kan även i tillämpliga delar användas vid extra bolagsstämmor.

Protokollmallen har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av representanter för börsbolag, kontoförvaltare och leverantörer av tjänster för bolagsstämmor samt personer verksamma som ordförande för bolagsstämmor.

Abstain vote-anvisning

Ibland kan internationella investerare ha en bristfällig förståelse för finländsk bolagsstämmopraxis, vilket kan påverka såväl investerarnas som bolagens och kapitalförvaltarbankernas verksamhet när de ger och tar emot omröstningsanvisningar. För detta ändamål har en beskrivning utarbetats för behandlingen av s.k. abstain-röster på bolagsstämman. Anvisningen har utarbetats på begäran av förvaringsbanker och dess syfte är att styra givandet av omröstningsinstruktioner särskilt för utländska aktieägare.

Malldokument för bolagsstämmor (på finska)

Vissa förfaranden i samband med börsbolags bolagsstämmor 2022

pdf 131 KB

Mall för kallelse till bolagstämma 2022

pdf 334 KB

Protokollmall för bolagsstämma 2023

pdf 292 KB

Modellklausuler för bolagsordningen i fråga om distans- och hybridmöten 2022

pdf 113 KB

Abstain vote-anvisning

pdf 24 KB

Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

I artikel 19 i marknadsmissbruksförordningen (MAR) föreskrivs om skyldigheten att anmäla transaktioner utförda av personer i ledande ställning. Emittenten ska skriftligen underrätta personer i ledande ställning om dessa skyldigheter. Emittenterna ska också utarbeta en förteckning över alla personer i ledande ställning och med dem närstående personer. Personer i ledande ställning ska i sin tur skriftligen underrätta dem närstående personer om deras skyldigheter enligt artikel 19 i MAR och ska bevara en kopia av denna underrättelse.

Läs mer

Anvisningar gällande marknadsmissbruksförordningen

Anvisningar gällande marknadsmissbruksförordningen beskrivs utförligt på Finansinspektionens webbplats.

Anvisningarna om insiderförvaltning har beretts av MAR-arbetsgruppen vid Delegationen för börsbolag. Under beredningen har arbetsgruppen diskuterat anvisningarna med Finansinspektionen.

Anmälan till personer i ledande ställning och med dem närstående

Enligt MAR avses med person i ledande ställning en person som är medlem av en emittents administrations-, lednings- eller kontrollorgan. Med person i ledande ställning avses också en ledande befattningshavare (som inte är medlem av organet i fråga) som har regelbunden tillgång till insiderinformation som direkt eller indirekt hänför sig till det företaget och befogenhet att fatta beslut på ledningsnivå som påverkar det företaget.

Närstående personer till personer i ledande ställning är bl.a. juridiska personer vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning hos emittenten (närstående omfattar även kontrollerade bolag).

Mer information om anmälningsskyldigas skyldigheter och rapportering av transaktioner finns på Finansinspektionens webbplats.

Anmälan till personer i ledande ställning och med dem närstående

Anmälan till personer i ledande ställning på svenska

docx 40 KB

Ilmoitus johtohenkilölle suomeksi

docx 34 KB

Notification to Manager in English

docx 37 KB

Information

Syftet med beslutsmallen för uppskjutande av offentliggörande av insiderinformation är att strukturera processerna för uppskjutande med offentliggörande av insiderinformation i börsbolag och FN-bolag. Det återstår att bedöma för varje enskilt bolag i vilken utsträckning bolaget motiverar besluten om uppskjutande. Bedömningen påverkas också starkt av de faktiska omständigheterna vid tidpunkten för uppskjutandet.

De övriga informationsmallarna har tagits fram för att stödja börsbolag och First North-bolag. Syftet med mallarna är att hjälpa i synnerhet medelstora och små börsbolag och First North-bolag att utarbeta och utveckla sin interna praxis i frågor som gäller informationsskyldigheten. Mallarna är också avsedda att stödja börsbolag och FN-bolag i praktiska informationssituationer och relaterade interna processer.

Läs mer

Beslutsmall för uppskjutande av offentliggörande av insiderinformation

Enligt MAR måste en emittent offentliggöra insiderinformation så snabbt som möjligt. Emittenten har dock på eget ansvar möjlighet att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation om alla följande villkor uppfylls:

  • omedelbart offentliggörande skadar sannolikt legitima intressen för emittenten eller deltagaren på marknaden,
  • det är inte sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder allmänheten, och
  • emittenten kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell.

Efter offentliggörandet av insiderinformation ska Finansinspektionen utan dröjsmål underrättas om uppskjutandet av offentliggörandet. Anvisningar för att göra anmälan finns på Finansinspektionens webbplats.

Beslutsmallen för uppskjutande av offentliggörande av insiderinformation har beretts av MAR-arbetsgruppen vid Delegationen för börsbolag. Under beredningen har arbetsgruppen diskuterat anvisningarna med Finansinspektionen.

Informationspolicy och beslutsträd

Den skriftliga informationspolicyn stöder konsekvensen i den information som börsbolag och FN-bolag tillhandahåller. Beslutsträden i anslutning till offentliggörande innehåller faktorer som i allmänhet måste beaktas när bolaget bedömer en enskild situation som gäller offentliggörande av insiderinformation, som utfärdande av en resultatvarning eller tillkännagivande av en stor order.

Malldokumenten är relaterade till det utvecklingsprojektet för noteringsmarknaden i Finland, om vilket Nasdaq Helsinki Oy publicerade en rapport i maj 2014: Listautumisilla kasvu-uralle – Toimiva listautumismarkkina on avain Suomen kasvulle ja pääomamarkkinoiden kilpailukyvylle. I oktober 2016 publicerade Nasdaq Helsinki Oy en slutöversiktom utvecklingsprojektet.

Malldokumenten utarbetades i en arbetsgrupp på börsen där representanter för börsbolag, myndigheter, börsen och IR-föreningen deltog.

Beslutsmall för uppskjutande av offentliggörande av insiderinformation

Beslutsmall för uppskjutande av offentliggörande av insiderinformation på svenska

docx 48 KB

Päätösmalli sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämiseen suomeksi

docx 40 KB

Template decision to delay the disclosure of inside information in English

docx 57 KB

Informationspolicy och beslutsträd (på finska)

IPO task-force – tilannekatsaus 31.10.2016

pdf 493 KB

Tiedonantopolitiikkamalli

pdf 319 KB

Merkittävä tilaus – päätöspuu

pdf 189 KB

Oikeudenkäynti – päätöspuu

pdf 187 KB

Tulosvaroitus – päätöspuu

pdf 202 KB

Markkinahuhu – tietovuoto – päätöspuu

pdf 297 KB

Mallvillkor för företagsobligationer

Obligationer kan erbjuda finansieringsalternativ till fler företag än nuläget. Ett centralt syfte med mallvillkoren för företagsobligationer är att sänka tröskeln även för mindre företag att komma in på obligationsmarknaden och söka fler finansieringsalternativ där. De kan användas för att öka effektiviteten i obligationsemissioner och för att utveckla bästa marknadspraxis. Mallvillkoren har utarbetats på engelska för att underlätta internationella investerares och parters medverkan.

Vid utarbetandet av mallvillkoren har särskild vikt fästs vid emittenter som kommer in på marknaden och som saknar kreditbetyg eller som annars inte kan klassificeras som s.k. investment grade-bolag. Malldokumenten innehåller två separata delar: tekniska mallvillkoren och modellklausuler för kommersiella villkor. Malldokumentationen är inte på något sätt avsedd att standardisera innehållet i de kommersiella villkoren för emissionerna.

Läs mer

Mallvillkoren bereddes år 2013 av en arbetsgrupp där Riitta Salonen var ordförande.

Medlemmar i arbetsgruppen:
Jonathan Andersin och Matti Engelberg, Hannes Snellman Advokatbyrå
Petri Avikainen, Asianajotoimisto White & Case
Pasi Heinaro, Handelsbanken
Mikko HeinonenJanne Lauha och Tero Tuomisto, Advokatbyrå Castrén & Snellman
Jouni Järviluoma och Karim Tähtivuori, Skandinaviska Enskilda Banken
Tiia KytönenJuha MustonenSamu Slotte och Antti Vanne, Danske Bank
Esa Lager, Outokumpu
Janne LankiAnne Laukia och Timo Pietilä, OP-Pohjola
Karri Mäkitalo, Suomi-bolaget
Sari Lounasmeri, Börsstiftelsen
Robin Nordblad, Dittmar & Indrenius Advokatbyrå
Kai LaitinenAntti Saha och Tuomas Toivonen, Nordea
Erika Romberg och Christine Wahlsten, Swedbank
Sini Soini och Helena Viita, Roschier Advokatbyrå
Leif Söderström, Rettig
Ville Talasmäki, Sampo
Tommi Toivola och Hannu Ylänen, Finlands Näringsliv

Projektet leddes även av en styrgrupp med Harri Pynnä från Fortum som ordförande.

Övriga medlemmar i styrgruppen:
Kim Ignatius Sanoma Abp
Raimo Lind Wärtsilä Oyj Abp
Olli-Petteri Lehtinen Nordea
Risto Murto Varma
Timo Ritakallio Ilmarinen
Lauri Rosendahl Nasdaq Helsinki
Ville Talasmäki Sampo Abp

Mallvillkor för obligationer

Mallvillkor för obligationer (på engelska)

pdf 452 KB